Νομοθεσία για την ερασιτεχνική αλιεία στα γλυκά νερά

ζυγός δικαιοσύνης

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συντακτική ομάδα www.carp-matchfishing.gr

Οταν κάνουμε το χόμπυ μας στα γλυκά νερά, θα πρέπει να είμαστε νομοταγείς και σωστοί ερασιτέχνες. Το ψάρεμα είναι απόλαυση, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τα αλιεύματα και τους νόμους.

Το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο ισχύει για το ψάρεμα στα γλυκά νερά, δηλαδή για τις λίμνες, τα ποτάμια και τους κατα ορισμού τόπους παρόχθιων οικοσυστημάτων.

Παρακαλούμε να δείξετε την δέουσα προσοχή στους νόμους (ακόμη και εαν δεν συμφωνείτε με αυτούς), διότι ο κίνδυνος δίωξης από τις ελεγκτικές αρχές(αστυνομία, δασαρχείο, λιμενικό κτλ, είναι πάντα υπαρκτός.

Το ψάρεμα στα εσωτερικά ύδατα της χώρας μας διέπεται από κάποιους νόμους , σύμφωνα με το τελευταίο προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 373/85 (Α' 131) «περί ερασιτεχνικής αλιείας και αθλητικής αλιείας».

Το τελευταίο τροποποιήθηκε από το προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 86/98 (Α'78) «περί αλιείας οστράκων», όπως επίσης και από τις διατάξεις που διέπουν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1967/2006 «περί των σχετικών μέτρων διαχείρισης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου». H τελευταία τροποποίηση είναι αναφέρει:Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 373/85 «Ερασιτεχνική -αθλητική αλιεία» (131/Α') αντικαθίσταται με το παρακάτω κείμενο:

Έτσι, με βάση αυτούς τους νόμους για το ψάρεμα σε ποτάμια, λίμνες και παρόχθια οικοσυστήματα της Ελλάδας ισχύουν τα εξής:

-Η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά (λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς γλυκών και υφάλμυρων νερών), επιτρέπεται, χωρίς πλωτό μέσο, από την ξηρά, με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κ.λπ. εκτός από παραγάδια.

Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία σε περιοχές αλιευτικών εγκαταστάσεων στις οργανωμένες εκμεταλλεύσεις των εσωτερικών νερών, όπως ορίζονται στις αποφάσεις του διοικητικού οργάνου που ασκεί τις αρμοδιότητες της αλιευτικής διαχείρισης των εσωτερικών νερών.» Δεν επιτρέπεται η χρήση του ψαροντούφεκου στα γλυκά νερά (ποτάμια, λίμνες, χειμάρους, φράγματα κτλ)

-Κάθε ερασιτέχνης ψαράς δικαιούται να αλιεύσει έως και 2 κιλά ψάρια συνολικού βάρους, ή τρία ψάρια/άτομα σε ένα 24ωρο, ανεξαρτήτως μεγέθους και βάρους. (Π.Δ 373/85)

-Η ερασιτεχνική αλιεία διέπεται από τις ρυθμιστικές διατάξεις, που ισχύουν και για την επαγγελματική αλιεία (Π.Δ 373/85).

- Απαγορεύεται η πώληση , η εκμετάλλευση και η εμπορία των αλιευμάτων των εσωτερικών υδάτων.

-Αυτονόητη απαγόρευση για τους περισσότερους ερασιτέχνες, που πηγάζει από την αγάπη για το χόμπι τους και το σεβασμό τους προς το εσωτερικό περιβάλλον , προβλέπεται από το 1ο άρθρο (παράγραφος 7) του 373/1985 Π.Δ., ενώ συμπληρωματικά το YEN διευκρινίζει ότι εκτός από διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο κτλ.), η πώληση ψαριών από ερασιτέχνη διώκεται και ποινικά.

-Απαγορεύεται η αλιεία σε ποτάμια και λίμνες υδρόβιων πτηνών και άλλων ζώων

smokovo

-Απαγορεύεται η χρήση πεζόβολου, διχτυών, συρόμενων εργαλείων και καμακιού σαν εργαλεία ερασιτεχνικής αλιείας.

-Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του ψαροντούφεκου, σε ποτάμια, λίμνες, χειμάρους, σε όλο το περιβάλλον των γλυκών νερών!

-Ειδικά για το ψάρεμα της πέστροφας, υπάρχει απαγόρευση από 1η Νοεμβρίου, έως και 15 Φεβρουαρίου, λόγω ωοτοκίας των ψαριών.

-Ειδικά για το ψάρεμα του κορέγονου, υπάρχει απαγόρευση τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο ,κάθε έτους.

-Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 15879/13.01.2012 Αν. Περιφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : η αλιεία χελιού με βολκούς, εντός των λιμνοθαλασσών, η διενέργεια αλιείας χελιού με κάθε μέσο και εργαλείο, εντός των ποταμών, από 1ης Νοεμβρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά νερά. Επίσης, απελευθερώνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το 30% των ετήσιων αλιευμάτων χελιού, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών.

-Με απόφαση της κάθε νομαρχίας ξεχωριστά, μπορεί να επιβληθεί με χρονικό ορίζοντα έως και ένα χρόνο, πρόσθετες αποφάσεις/ρυθμίσεις/περιοριστικά μέτρα της ερασιτεχνικής αλιείας, εάν υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος διαταραχής του εσωτερικού οικοσυστήματος, μείωση των αλιευμάτων, και κίνδυνος καταστροφής αυτών. Άρθρο 10 του Ν.Δ 420/70, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από τους Ν.1740/87 και Ν2040/92.

-Για την προστασία κατασκευών ή άλλων έργων σε τεχνητές λίμνες, μπορεί με απόφαση του τοπικού νομάρχη να προκύπτουν και άλλες περιοριστικές οδηγίες για την διενέργεια της ερασιτεχνικής αλιείας, (Β.Δ 142/71). Όταν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις χρειάζεται γραπτή σύμφωνη γνώμη του τομέα διαχείρισης εσωτερικών υδάτων του κάθε νομού/νομαρχιακού διαμερίσματος.

Παρακάτω υπάρχουν κάποια παραδείγματα επαγγελματικής αλιείας για κάποια είδη ψαριών των γλυκών νερών, που θα πρέπει να τα γνωρίζουν και οι ερασιτέχνες, για να μην υπάρχουν προστριβές με τους επαγγελματίες.

Επαγγελματική αλιεία Αθερίνας σε λίμνες

1. Η αλιεία αθερίνας (Atherina boyeri) σε όλες τις λίμνες της Επικράτειας διενεργείται με δίκτυα απλά, μήκους μέχρι διακόσια (200) μέτρα ανά επαγγελματικό σκάφος αλιείας και με ελάχιστο άνοιγμα ματιού οκτώ χιλιοστά (8 mm), σε βάθη μεγαλύτερα των δώδεκα μέτρων (12 μ.).

2. Στη λίμνη Τριχωνίδα η αλιεία της αθερίνας Atherina boyeri) διενεργείται και με κυκλικά δίκτυα και χρήση φωτός, μέγιστο μήκος κυκλικού δικτύου μέχρι εκατόν πενήντα μέτρα (150 μ.), ύψος μικρότερο των τριάντα μέτρων (30 μ.), ελάχιστο άνοιγμα ματιού έξι χιλιοστά (6 mm) και μέχρι τρεις λάμπες μέγιστης έντασης φωτός χιλίων πεντακοσίων (1.500) κηρίων ανά λάμπα, σε βάθη μεγαλύτερα των τριάντα πέντε μέτρων (35 μ.).
Για την αλιεία με κυκλικά δίκτυα χορηγείται ειδική άδεια σε τρία το πολύ επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που εργάζονται αποκλειστικά στην λίμνη Τριχωνίδα και είναι διάρκειας μέχρι δύο έτη. Οι ιδιοκτήτες τους υποχρεούνται σε μηνιαία δήλωση της αλιευόμενης παραγωγής.
Οι ειδικές άδειες χορηγούνται σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη αλιείας εσωτερικών νερών και κατά προτεραιότητα σε σκάφη που ανήκουν σε περισσότερους από έναν πλοιοκτήτες (συλλογικό ενδιαφέρον). Επιπλέον οι συμπλοιοκτήτες ή πλοιοκτήτες των σκαφών αλιείας πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τέσσερις από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραλίμνιων περιοχών της λίμνης Τριχωνίδας.
β) Ασκούν επαγγελματική αλιεία την τελευταία πενταετία.
γ) Δεν έχουν στην πλοιοκτησία τους άλλο σκάφος ούτε και σε ποσοστό.
δ) Είναι ηλικίας μέχρι 60 ετών.
ε) Είναι πολύτεκνοι.
Η ειδική άδεια ανακαλείται σε περίπτωση επιβολής προστίμου για αλιευτική παράβαση του σκάφους καθώς και όταν παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης. Η έγκριση για τη χορήγηση των αδειών στις ανωτέρω περιπτώσεις παρέχεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος με απόφαση του καθορίζει και τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

3. Απαγορεύεται:
α) Η χρήση των εργαλείων των παρ. 1 και 2 ως συρόμενων καθώς και η αντικατάσταση ή τροποποίηση τους ή η χρήση άλλου τρόπου αλιείας.
β) Η αλιεία αθερίνας τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο και από 15 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κάθε έτους.
γ) Η αλιεία αθερίνας μεγέθους μικρότερου των πέντε εκατοστών (5 cm).

4. Επιτρέπεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία αθερίνας λιμνών, μόνο εφόσον έχει αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Κατά τόπους ορίζονται και κάποιες περιοριστικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα στην λίμνη Κερκίνη.

Αλιεία στη Λίμνη Κερκίνη

1. Η αλιεία στη λίμνη Κερκίνη απαγορεύεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με τα εξής αλιευτικά εργαλεία:
α) συρόμενα από την ξηρά ή από πλωτό μέσο,
β) πεζόβολο
γ) καμάκι.

2. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/1974 (Α'/15) καταργείται.

Γενικές διατάξεις επαγγελματικής αλιείας

1. Στις παραμεθόριες λίμνες της χώρας, η τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων αλιευτικών εργαλείων επιτρέπεται μόνο κάθετα στη συνοριακή γραμμή και καθ' όλο το μήκος αυτής. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εργαλείων ορίζεται σε πενήντα μέτρα.

2. Όλα τα αλιευτικά εργαλεία και μέσα που τοποθετούνται στις λίμνες σημαίνονται, με μέριμνα των ιδιοκτητών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εγκρίνεται η χορήγηση αδειών για την αλιεία μη εμπορεύσιμων ή επιβλαβών για το οικοσύστημα πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα εσωτερικά νερά, με σκοπό την προστασία των υδάτινων βιολογικών πόρων. Στις ανωτέρω άδειες ορίζονται ο σκοπός της αλιείας, τα είδη, τα ελάχιστα αλιευόμενα μεγέθη, οι ποσότητες, οι μέθοδοι, τα εργαλεία, ο χρόνος, η περιοχή αλιείας και οι λοιποί απαιτούμενοι όροι ανάλογα με τις συνθήκες κάθε οικοσυστήματος.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στα εσωτερικά νερά με Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ - Λ), που έχουν λήξει ανανεώνονται και ισχύουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003.

-Η αλιεία συγκεκριμένων ειδών των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας έχει περιορισμούς με βάση το μέγεθος. Η μέτρηση βάση ορισμού γίνεται από το ρύγχος μέχρι και το τέλος της ουράς του ψαριού. Έτσι για κάθε ξεχωριστό είδος ισχύουν τα εξής:

πεστροφα

ΠΕΣΤΡΟΦΑ - 22 ΕΚΑΤΟΣΤΑ (Β.Δ 142/71)

carp κυπρίνοςΚΥΠΡΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ - 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

  χέλι

ΧΕΛΙ- 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

πέρκα

ΠΕΡΚΑ -18 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

κορέγονος

ΚΟΡΕΓΟΝΟΣ - 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

γλήνι

ΓΛΗΝΙ -15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

πεταλούδα

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ -15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

βάρβος

ΒΑΡΒΟΣ- 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

κέφαλος λευκίσκος

ΠΟΤΑΜΟΚΕΦΑΛΟΣ (σε ολα του τα είδη)-15 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

www.carp-matchfishing.gr


© Copyright:  Τα άρθρα , τα κείμενα , οι φωτογραφίες, και τα βίντεο που παρουσιάζονται στο περιοδικό www.magfishing.gr αποτελούν προσωπικό έργο του κάθε συντάκτη, αρθρογράφου και φωτογράφου,  που δημοσιεύει εδώ, και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα νόμος 2121/93. Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή, διάδοση ή δημόσια έκθεση αυτών των φωτογραφιών χωρίς γραπτή άδεια από τον δημιουργό τους είναι παράνομη. Τα άρθρα του www.magfishing.gr προστατεύονται με άδεια Creative Commons 3.0 . Κάθε αναδημοσίευση θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται στην πηγή με ενεργό link.

Το magfishing.gr συνεργάζεται με το Psarema.grHostPlus ltd

 

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35

Please publish modules in offcanvas position.